Banner

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước

Thứ Hai, 21/06/2021, 21:12 [GMT+7]

(TTV)- Trong những năm qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã luôn quan tâm, đồng hành với sự phát triển của tỉnh, góp phần quan trọng phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  

Trong những năm gần đây, Vĩnh Lộc có sự vươn lên mạnh mẽ, là một trong những huyện dẫn đầu toàn tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, là địa phương thứ 5 của tỉnh được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thành quả này, bên cạnh sự nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền và người dân Vĩnh Lộc, sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, còn có vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, đồng hành cùng địa phương thực hiện các nhiệm vụ chính trị. 

Sự bùng phát của dịch Covid-19 đã gây ra những tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trong đó cộng đồng doanh nghiệp là một trong những thành phần kinh tế chịu tác động nặng nề nhất. Với vai trò và chức năng của mình, báo chí đã luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, đóng vai trò như cầu nối, đưa tiếng nói của doanh nghiệp tới Chính phủ, cấp uỷ, chính quyền các cấp để cùng tháo gỡ khó khăn, thực hiện mục tiêu kép về chống dịch và duy trì, phát triển sản xuất. 

Hoạt động của báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã và đang có những đóng góp rất tích cực đối với sự phát triển của tỉnh. Trong các sự kiện chính trị, văn hoá – xã hội của tỉnh, các cơ quan báo chí đã tích cực tham gia tuyên truyền, phản ánh; góp phần khơi nguồn và định hướng dư luận xã hội đúng đắn; động viên các cấp, các ngành, các địa phương và các tầng lớp Nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trong xây dựng nông thôn mới; tích cực đấu tranh chống lại những biểu hiện, hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật; góp phần hình thành, hoàn thiện, phát triển lối sống tích cực trong đời sống xã hội.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Báo chí của ta thì cần phải phục vụ Nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội”. Với trách nhiệm của mình, đội ngũ những người làm báo trở thành “nhịp cầu nối” quan trọng để chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần người dân; phản ánh cách làm hay, sáng tạo của các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, các mô hình kinh tế hiệu quả; chủ động khai thác, tuyên truyền, phản ánh đậm nét công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền; góp phần tạo ra sự đồng thuận lớn trong toàn xã hội để cùng thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: vừa chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Theo Hữu Đại – Minh Quang /Thời sự tối 21/6/2021

.