Banner

Phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thị xã Nghi Sơn quản lý

(TTV) - Căn cứ quy định của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; sau khi xem xét đề nghị của Sở Tài chính Công văn của UBND thị xã Nghi Sơn; Biên bản tổng thể hiện trạng các cơ sở nhà, đất trên địa bàn thị xã Nghi Sơn quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến đối với phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thị xã Nghi Sơn quản lý, cụ thể như sau:
 
.