Banner

Phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án Xưởng cơ khí sửa chữa và mua bán ô tô, máy nông nghiệp tại xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn

Thứ Sáu, 20/11/2020, 16:05 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án Xưởng cơ khí sửa chữa và mua bán ô tô, máy nông nghiệp tại xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn do Hộ kinh doanh cá thể Hà Đăng Đình (xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn) làm chủ đầu tư, cụ thể như sau:

Giá trị quyết toán: 60.995.000 đồng (Sáu mươi triệu, chín trăm chín mươi lăm ngàn đồng); trong đó, hỗ trợ thu hồi đất công ích: 60.995.000 đồng.

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (Chủ đầu tư ứng trước).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tổ chức thực hiện

1. Chủ đầu tư được khấu trừ số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp của dự án Xưởng cơ khí sửa chữa và mua bán ô tô, máy nông nghiệp tại xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn nêu trên theo quy định.

2. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa và các ngành, đơn vị có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết những công việc có liên quan đến việc được khấu trừ số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng nêu trên theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết xem tại đây.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.