Banner

Danh sách, kinh phí hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (đợt 6)

Thứ Ba, 21/09/2021, 15:20 [GMT+7]

(TTV) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19  theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 6). Cụ thể như sau:

Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 6), cụ thể như sau:

1. Tổng số: 01 người.

2. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/hướng dẫn viên du lịch.

3. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho hướng dẫn viên du lịch.

4. Tổng kinh phí hỗ trợ: 3.710.00 đồng (Ba triệu, bảy trăm mươi ngàn đồng).

5. Nguồn kinh phí thực hiện: Theo quy định tại Khoản 2, Mục III, Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh.

Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Tài chính đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và hướng dẫn việc thanh, quyết toán theo quy định.

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác của kết quả thẩm định đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ và hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ; thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ và thanh, quyết toán kinh phí đảm bảo theo quy định hiện hành của pháp luật.

3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quyết định đảm bảo theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chi tiết xem tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.