Banner

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH xây dựng giao thông thủy lợi Giang Sơn

Thứ Hai, 25/01/2021, 09:41 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH xây dựng giao thông thủy lợi Giang Sơn.

 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cụ thể:

Điều 1. Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH xây dựng giao thông thủy lợi Giang Sơn theo Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 03/GP-UBND ngày 05/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, với các nội dung chính như sau:

1. Tổ chức, cá nhân nộp tiền: Công ty TNHH xây dựng giao thông thủy lợi Giang Sơn;

- Địa chỉ: Thôn Tân Lập, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn;

- Mã số thuế: 2800783586.

2. Công trình khai thác, sử dụng nước: 03 giếng khai thác nước dưới đất phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt tại Trạm bê tông tươi thuộc Công ty tại xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa.

3. Mục đích sử dụng nước phải nộp tiền: Chỉ phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt tại Trạm bê tông tươi thuộc Công ty; không thực hiện việc kinh doanh bán nước ra ngoài phạm vi công ty 

4. Giá tính tiền cấp quyền khai thác:

G = 70.000 đồng/m3 (đối với nước dưới đất dùng cho hoạt động sản xuất phi nông nghiệp).

5. Sản lượng tính tiền cấp quyền khai thác:

W = 22 m3 /ngày x 1.221 ngày = 26.862 m3 ;

Thời gian tính tiền từ ngày 01/9/2017 (ngày Nghị định 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực) đến hết ngày 04/01/2021 (ngày hết hiệu lực của Giấy phép khai thác nước số 03/GP-UBND ngày 05/01/2016).

6. Hệ số điều chỉnh: K = 1 + (0,3+ 0 + 0,1) = 1,4.

7. Mức thu tiền cấp quyền khai thác:

M = 1,5% (Mức thu dùng cho hoạt động sản xuất phi nông nghiệp).

8. Tổng số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đơn vị phải nộp:

T = W x G x K x M = 26.862 m3 x 70.000đ/m3 x 1,4 x 1,5% = 39.487.140 đồng;

(Bằng chữ: Ba mươi chín triệu, bốn trăm tám mươi bảy nghìn, một trăm bốn mươi đồng).

9. Phương án nộp tiền: Nộp 1 lần.

10. Số tiền, thời gian, địa điểm nộp tiền: Thực hiện theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

11. Trường hợp có vướng mắc, Công ty TNHH xây dựng giao thông thủy lợi Giang Sơn liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh Thanh Hóa để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

Điều 2. Căn cứ nội dung Điều 1 Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước, các đơn vị có trách nhiệm:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

Hàng năm, tổng hợp kết quả phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, báo cáo UBND tỉnh và Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước ngày 15/12); đồng thời chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính và các ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về tính, thu, nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định.

2. Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm:

- Ban hành thông báo đến Công ty TNHH xây dựng giao thông thủy lợi Giang Sơn về số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải nộp ngân sách Nhà nước chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định này;

- Ban hành các thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền chậm nộp, tiền phạt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế do quá thời hạn ghi trên thông báo (nếu có) và gửi Công ty TNHH xây dựng giao thông thủy lợi Giang Sơn tổng hợp, hạch toán, báo cáo số thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo chế độ hiện hành;

- Định kỳ hàng năm (trước ngày 15/12) tổng hợp kết quả thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gửi Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Công ty TNHH xây dựng giao thông thủy lợi Giang Sơn có trách nhiệm:

- Nộp số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước vào ngân sách Nhà nước đúng thời hạn theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa;

- Sau khi nhận được giấy chứng nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước, gửi 01 bản sao có chứng thực về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa để theo dõi;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của việc kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; trường hợp phát hiện kê khai không trung thực dẫn đến giảm số tiền phải nộp thì sẽ bị truy thu và xử lý theo quy định của pháp luật;

- Nếu phát sinh các trường hợp phải điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước quy định tại Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Công ty phải lập ngay hồ sơ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định.

4. UBND thị xã Nghi Sơn; UBND xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết xem tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

 

.