Banner

Kết quả đăng ký dự tuyển viên chức, Hợp đồng lao động 68 (vòng 1) làm việc tại Đài PTTH Thanh Hóa

Thứ Hai, 09/11/2020, 16:26 [GMT+7]

(TTV) - Đài Phát thanh và truyền hình Thanh Hóa vừa có thông báo về kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức, Hợp đồng lao động 68 ( vòng 1) làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa năm 2020.

Căn cứ Công văn số 8537/UBND-TNKH ngày 30/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa;

Căn cứ Công văn số 10074/UBND-TNKH ngày 28/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh, bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa;

Căn cứ Phương án số 332/PA-PTTH ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc về việc tuyển dụng viên chức; hợp đồng lao động 68/2000/NĐ-CP năm 2020 tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa;

Căn cứ Công văn số 1396/SNV-CCVC ngày 7 tháng 7 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức thuộc Đài phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa;

Căn cứ Báo cáo ngày  02 tháng 11 năm 2020 của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức về việc báo cáo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức; hợp đồng lao động 68/2000/NĐ-CP năm 2020 làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa;

Căn cứ Biên bản họp  ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức; hợp đồng lao động 68/2000/NĐ-CP năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa về việc đánh giá kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức vòng 1 làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa;

Căn cứ Thông báo kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc ngày 02/11/2020;

Hội đồng xét tuyển viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thông báo kết quả kiểm tra, điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh đăng ký dự tuyển (vòng1), cụ thể như sau:

1. Số thí sinh đăng ký dự tuyển: 184 thí sinh.

2. Số thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2: 178 thí sinh (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

3. Số thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2:  6 thí sinh (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Hội đồng xét tuyển viên chức Đài phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa biết và thực hiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTV

.