Banner

Hướng dẫn giải quyết các chế độ BHXH trong Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng bao gồm: Chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí…
 
.