Banner

HĐND tỉnh nghe các báo cáo, tờ trình

Thứ Ba, 10/12/2019, 21:55 [GMT+7]

(TTV) - Cũng trong ngày hôm nay, HĐND tỉnh đã nghe các ban của HĐND tỉnh và UBND tỉnh đọc các báo cáo, tờ trình về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

 

HĐND tỉnh đã nghe Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá XVII. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá XVII. Báo cáo của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV. Các báo cáo giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh về quản lý ngân sách, phòng chống tội phạm, giải quyết thủ tục hành chính, công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hoá, thể thao, kết quả thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020.

Kỳ họp cũng nghe 23 tờ trình của UBND tỉnh và các báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết kèm theo các tờ trình của UBND tỉnh, như: Tờ trình đề nghị phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2020; đề nghị phê chuẩn Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; thu chi ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Thanh Hoá; đề nghị phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Thanh Hoá; Tờ trình về việc chấp thuận Danh mục phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất và rừng phòng hộ, rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2020; Tờ trình đề nghị ban hành Bảng giá các loại đất thời kỳ 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 126/2015 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 14/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. Tờ trình về việc thống nhất phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 – 2020; và kế hoạch năm 2020 cho các dự án dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia. Tờ trình đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh năm 2019 cho các dự án. Tờ trình về việc giao kế hoạch chi tiết vốn ngân sách Trung ương cho các dự án của Chương trình 30a (tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 (đợt 3), tỉnh Thanh Hóa… và một số nội dung quan trọng khác.

Theo thời sự tối ngày 10.12/TTV

.