Banner

Thanh Hóa tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã

Thứ Năm, 09/04/2020, 15:28 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 4315/UBND-THKH về việc tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 15/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành sắp xếp 143 xã, phường, thị trấn thành 67 xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, quá trinh triển khai thực hiện bố trí đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và triển khai đưa Công an chính quy về xã, thị trấn theo Quyết định 4366/QĐ-UBND ngày 25/10/2029 của UBND tỉnh, toàn tỉnh dự kiến dôi dư 2.495 cán bộ, công chức cấp xã so với số lượng hiện có. Để việc bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Tạm dừng tuyển dụng mới công chức cấp xã và tiếp nhận cán bộ, công chức tỉnh ngoài vào công chức cấp xã trong phạm vi toàn tỉnh (Trừ trường hợp tiếp nhận cán bộ cấp xã vào công chức cấp xã theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố). Thời gian tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã kể từ ngày Công văn này có hiệu lực cho đến khi có chỉ đạo mới của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Đối với số công chức cấp xã dôi dư, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố phải có lộ trình sắp xếp, tinh giản, bảo đảm đến ngày 31/12/2021 số lượng công chức bằng hoặc thấp hơn quy định; riêng đối với các xã, phường, thị trấn thực hiện sắp xếp theo Nghị Quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, đến ngày 31/12/2025 số lượng công chức bằng hoặc thấp hơn quy định.

3. Giao Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Công văn này, định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Nội dung Công văn xem tại đây

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

 

.