Banner

Số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Năm, 04/03/2021, 17:15 [GMT+7]

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG, ngày 03-3-2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia và Quyết định số 22/QĐ-UBBC, ngày 20-02-2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh, ngày 4-3-2021 Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành Thông báo số 24/TB- UBBC về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Cụ thể như sau: Số đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu của tỉnh Thanh Hóa là 14 đại biểu. Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 85 đại biểu. Số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội là 5 đơn vị. Số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là 27 đơn vị.

Danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của tỉnh Thanh Hóa

TT

Huyện, thị xã,thành phố

Đơn vị bầu cử

Số đại biểu được bầu

   
 

1

Gồm các thành phố: Thanh Hóa, Sầm Sơn và các huyện: Hoằng Hóa, Đông Sơn

Đơn vị bầu cử số 1

03 đại biểu

   

2

Gồm thị xã Bỉm Sơn và các huyện: Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Thạch Thành

Đơn vị bầu cử số 2

03 đại biểu

   

3

Gồm thị xã Nghi Sơn và các huyện: Quảng Xương, Nông Cống, Như Thanh, Như Xuân

Đơn vị bầu cử số 3

03 đại biểu

   

4

Gồm các huyện: Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định, Thọ Xuân

Đơn vị bầu cử số 4

03 đại biểu

   

5

Gồm các huyện: Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Lang Chánh, Bá Thước, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thường Xuân

Đơn vị bầu cử số 5

02 đại biểu

   

Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2021-2026

TT

 Huyện, thị xã,thành phố

   Đơn vị bầu cử

    Số đại biểu được bầu

   
 

1

 Huyện Mường Lát

 Đơn vị bầu cử số 1

       03 đại biểu

   

2

 Huyện Quan Sơn

 Đơn vị bầu cử số 2

       03 đại biểu

   

3

 Huyện Quan Hoá

 Đơn vị bầu cử số 3

       03 đại biểu

   

4

 Huyện Bá Thước

 Đơn vị bầu cử số 4

       03 đại biểu

   

5

 Huyện Lang Chánh

 Đơn vị bầu cử số 5

       03 đại biểu

   

6

 Huyện Ngọc Lặc

 Đơn vị bầu cử số 6

       03 đại biểu

   

7

 Huyện Như Xuân

 Đơn vị bầu cử số 7

       03 đại biểu

   

8

 Huyện Như Thanh

 Đơn vị bầu cử số 8

       03 đại biểu

   

9

 Huyện Thường Xuân

 Đơn vị bầu cử số 9

       03 đại biểu

   

10

 Huyện Thạch Thành

 Đơn vị bầu cử số 10

       03 đại biểu

   

11

 Huyện Cẩm Thủy

 Đơn vị bầu cử số 11

       03 đại biểu

   

12

 Huyện Thọ Xuân

 Đơn vị bầu cử số 12

       03 đại biểu

   

13

 Huyện Triệu Sơn

 Đơn vị bầu cử số 13

       04 đại biểu

   

14

 Huyện Vĩnh Lộc

 Đơn vị bầu cử số 14

       03 đại biểu

   

15

 Huyện Yên Định

 Đơn vị bầu cử số 15

       03 đại biểu

   

16

 Huyện Thiệu Hoá

 Đơn vị bầu cử số 16

       03 đại biểu

   

17

 Huyện Đông Sơn

 Đơn vị bầu cử số 17

       03 đại biểu

   

18

 Huyện Quảng Xương

 Đơn vị bầu cử số 18

       03 đại biểu

   

19

 Huyện Nông Cống

 Đơn vị bầu cử số 19

       03 đại biểu

   

20

 Thị xã Nghi Sơn

 Đơn vị bầu cử số 20

       04 đại biểu

   

21

 Thành phố Sầm Sơn

 Đơn vị bầu cử số 21

       03 đại biểu

   

22

 Huyện Hoằng Hoá

 Đơn vị bầu cử số 22

       04 đại biểu

   

23

 Huyện Hậu Lộc

 Đơn vị bầu cử số 23

       03 đại biểu

   

24

 Huyện Nga Sơn

 Đơn vị bầu cử số 24

       03 đại biểu

   

25

 Thị xã Bỉm Sơn

 Đơn vị bầu cử số 25

       03 đại biểu

   

26

 Huyện Hà Trung

 Đơn vị bầu cử số 26

       03 đại biểu

   

27

 Thành phố Thanh Hoá

 Đơn vị bầu cử số 27

       04 đại biểu

TTV

.