Banner

Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thứ Tư, 08/07/2020, 09:32 [GMT+7]

(TTV)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định số 2642/QĐ- UBND về việc phê duyệt giao hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, kinh phí phân bổ là: 43.900 triệu đồng(Bốn mươi ba tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn), được trích từ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2020 trên đị bàn tỉnh Thanh Hóa. 

 

Các đơn vị (chủ dự án cơ sở) căn cứ số lượng và kinh phí được giao để khẩn trương lập hồ sơ, dự toán trình cấp thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện đảm bảo đúng nội dung , tiến độ, khối lượng được phê duyệt; đồng thời quản lý, sử dụng  nguồn kinh phí đúng  mục đích, đúng đối tượng và thanh quyết toán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng , nhiệm vụ được giao theo dõi , kiểm tra, hướng dẫn các chủ dự án cơ sở thực hiện lập hồ sơ, dự toán trình cấp thẩm quyền phê duyệt; đồng thời tổ chứ giám sát, kiểm tra trona suốt quá trình thực hiện của các đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh và các chủ dự án cơ sở thực hiện các thủ tục nghiệp vụ để thông báo vốn và mục tiêu thực hiện và thanh, quyết toán vốn thực hiện cho các đơn vị theo đúng quy định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 7/7/2020.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

 

.