Banner

Điều tra bảo tồn và phát triển các loài trong họ Cầy tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên

Thứ Bảy, 26/09/2020, 08:00 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 13411/UBND-NN về việc phê duyệt chủ trương dự án Điều tra, bảo tồn và phát triển các loài trong họ Cầy (Viverridae) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 4814/STC-HCSN ngày 17/9/2020 nêu trên: Thống nhất cho Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện dự án Điều tra, bảo tồn và phát triển các loài trong họ Cầy (Viverridae) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên với một số nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Điều tra, bảo tồn và phát triển các loài trong họ Cầy (Viverridae) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian thực hiện: 3 năm (năm 2021 - 2023).

- Tổng kinh phí thực hiện: Khoảng 3.700 triệu đồng (Ba tỷ, bảy trăm triệu đồng). - Nguồn kinh phí: Từ nguồn sự nghiệp kinh tế hàng năm của ngân sách tỉnh. (Chi tiết mục tiêu, quy mô, địa điểm, nội dung dự kiến thực hiện dự án theo Văn bản số 4814/STC-HCSN ngày 17/9/2020 của Sở Tài chính)

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan hướng dẫn Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên thực hiện đầy đủ trình tự, các bước công việc để hoàn thiện hồ sơ về đầu tư, trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở triển khai, thực hiện dự án nêu trên theo đúng quy định; tham mưu tổng hợp, bố trí kinh phí và thực hiện trình tự, thủ tục thẩm định dự toán kinh phí chi tiết trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Yêu cầu Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT) phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các sở, ngành cấp tỉnh liên quan lập, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ về đầu tư để triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

4. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm giải quyết các công việc liên quan đến đơn vị mình; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên triển khai thực hiện nghiêm túc trình tự, các bước công việc hoàn thiện hồ sơ về đầu tư để triển khai, thực hiện dự án Điều tra, bảo tồn và phát triển các loài trong họ Cầy (Viverridae) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, đảm bảo đúng phạm vi, mục tiêu, nội dung, thời gian và thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 12885/UBNDTHKH ngày 16/9/2020./.

Nội dung Công văn xem TẠI ĐÂY

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

.