Banner

Tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2013 - 2020)

Chủ Nhật, 22/11/2020, 15:20 [GMT+7]

(TTV)- UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc Tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2013 - 2020).

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó:

- Tập trung thống kê việc thực hiện công nhận người có công với cách mạng tại các cơ quan có thẩm quyền.

- Đánh giá cụ thể, chỉ rõ điều kiện, căn cứ xác nhận, quy trình thủ tục, bất cập, những hạn chế, bất cập, kiến nghị hướng sửa đổi để phù hợp với thực tiễn giải quyết (nếu có) trong công tác công nhận người có công với cách mạng; (không đánh giá chung chung, hình thức, báo cáo thành tích việc đã xác nhận được người có công với cách mạng).

- Việc tổ chức tổng kết phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Đảm bảo dân chủ, khách quan và toàn diện theo đúng nội dung, mục đích, tiến độ đề ra.

- Nội dung tổng kết phải bám sát những quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục hồ sơ công nhận người có công với cách mạng (quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn); phản ánh đúng tình hình thực tế; phân tích, đánh giá kèm theo số liệu cụ thể.

- Phân công nhiệm vụ hợp lý, xác định rõ trách nhiệm của từng sở, ngành, đơn vị có thẩm quyền triển khai thực hiện công tác công nhận người có công với cách mạng, đảm bảo có sự phối hợp của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các nội dung tổng kết.

Về hình thức tổng kết:

- Cấp xã: xây dựng báo cáo tổng kết (mời cấp ủy, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đóng góp, hoàn chỉnh) gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 24/11/2020.

- Cấp huyện: tổng hợp báo cáo của cấp xã; tùy điều kiện của địa phương có thể tổ chức hội nghị tổng kết hoặc tổ chức họp tổng kết, mời các ban, ngành, đoàn thể có liên quan. Lập báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 28/11/2020.

- Cấp tỉnh: tổng hợp báo cáo của cấp huyện, các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tổng kết hoặc tổ chức họp tổng kết, mời các ban, ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan. Lập báo cáo gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xem chi tiết tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.