Banner

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Điều tra, khảo sát, xây dựng khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thứ Hai, 25/01/2021, 08:43 [GMT+7]

 (TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu tư vấn điều tra, khảo sát, xây dựng khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thuộc nhiệm vụ Điều tra, khảo sát, xây dựng khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 

Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 01 gói thầu.

Yêu cầu Chi cục Kiểm lâm triển khai, tổ chức thực hiện trình tự, các bước công việc theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, đơn vị có liên quan, chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật. 

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.