Banner

Tiếp tục triển khai chính sách bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương

Thứ Bảy, 23/01/2021, 18:01 [GMT+7]

(TTV)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có ý kiến chỉ đạo về việc Tiếp tục triển khai chính sách bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

Theo đó:

- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất sử dụng kết quả rà soát theo Kế hoạch 237/KH-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2020, để tiếp tục thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế từ ngày 01/01/2021 cho đến khi có kết quả rà soát theo tiêu chí mới thay thế, gồm các nhóm đối tượng sau đây: 

+ Người thuộc gia đình hộ nghèo;

+ Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

+ Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

- Thống nhất tiếp tục gia hạn thời gian đóng Bảo hiểm y tế từ ngày 01/01/2021 cho nhóm đối tượng:

+ Người đang sinh sống tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, xã đảo (không bao gồm phường, thị trấn hoặc xã đạt chuẩn nông thôn mới) cho đến khi có quy định mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp có phát sinh mới trên địa bàn thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, xã đảo thì tổ chức lập thủ tục gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện để thực hiện in và cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng kịp thời theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 146/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

+ Các nhóm đối tượng Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người sinh sống tại các xã , thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện chính sách an sinh xã hội theo Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

- Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương liên quan theo dõi, kiểm tra, rà soát đối tượng được gia hạn, cấp mới thẻ Bảo hiểm y tế theo đúng đối tượng (không để bỏ sót, trùng lắp). Khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo, đề xuất các bộ, ngành chức năng của Trung ương việc tiếp tục triển khai thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng trên địa bàn được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND tỉnh nguồn kinh phí chuyển trả cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để đóng, hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo tính liên tục không làm gián đoạn chính sách ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh của các nhóm đối tượng được ngân sách Trung ương đóng, hỗ trợ đóng BHYT; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Xem chi tiết tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.