Banner

UBND tỉnh giao biên chế công chức, viên chức năm 2021

Thứ Tư, 20/01/2021, 08:14 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 của các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

Theo đó, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là 3.692 biên chế. Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập: 60.859 người; Hỗ trợ biên chế sự nghiệp cho các Hội đặc thù cấp tỉnh: 77 người và 01 định xuất lương.

Ngoài ra, Quyết định cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đang sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc cao hơn chỉ tiêu biên chế được giao năm 2021 phải có trách nhiệm xây dựng phương án bố trí, điều chuyển, thực hiện tinh giản biên chế, bảo đảm có số biên chế thực hiện bằng hoặc thấp hơn so với chỉ tiêu biên chế được giao; chấm dứt tình trạng tự sử dụng, bố trí lao động hợp đồng ngoài biên chế làm chuyên môn, nghiệp vụ ở các cơ quan, tổ chức hành chính.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.