Banner

Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thứ Tư, 03/06/2020, 08:54 [GMT+7]

(TTV) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Đề cương đề án nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.  

Theo đó, tên Đề án là: Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và nội dung phê duyệt tại Quyết định này, khẩn trương tổ chức triển khai lập Đề án; gửi các ban, sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan tham gia ý kiến; tổng hợp, hoàn thiện Đề án, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/10/2020. Giao các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm hỗ trợ và tạo điều kiện để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức xây dựng, hoàn thiện Đề án nêu trên đảm bảo chất lượng cao.

Chi tiết xem tại đây 

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

.